• فارسی
  • English

توضیحات پرواز دختر دونده

به دختر زیبا برای رفتن به قلعه کمک کنید.
بال ها را برای پرواز جمع کنید، در غیر این صورت شما ممکن است به رودخانه بیافتید.