• فارسی
  • English

توضیحات خشونت طوفان

بیگانگان کهکشان شما را نابود می کنند، زمان دفاع از خانه در برابر این مهاجمان بیگانه فضایی است.
  • ارتقاء کشتی های فضایی
  • باز کردن زرادخانه
  • راه اندازی مجدد سفر