• فارسی
  • English

توضیحات پاپ ها را وصل کن

این بازی پازل در مورد اتصال پاپ و تعداد زیادی حباب آرامش بخش است.
انگشت خود را روی حباب ها حرکت دهید و آنها را به هم متصل کنید تا اعداد بیشتری ادغام شوند. این بازی پر از شگفتی و سرگرمی بی پایان است.