• فارسی
  • English

توضیحات ضرب وشتم توپ

به ورزشگاه را وارد شده و با تیم های دیگر در یک نبرد شدید مواجه شوید.
هر کسی را در معرض دید قرار دهید تا به جلو حرکت کند و امتیاز را به دست بیاورد.
بهترین آنها را به جهان نشان دهید.