• فارسی
  • English

توضیحات موشک آر پی جی

تمام شیاطین را با موشک مقدس خود بکشید. ارتقاء موشک و واحد برای زنده ماندن است.