• فارسی
  • English

توضیحات چکش

این برنامه ساده شبیه سازی چکش واقعی است. از آن برای تعمیر یا شکستن چیزی استفاده کنید.