• فارسی
  • English

توضیحات مسلسل دستی

این برنامه ساده اسلحه های واقعی را شبیه سازی می کند.