• فارسی
  • English

توضیحات صدای سلاح

این برنامه شامل صداهای ماشین تفنگ، تفنگ ساچمه ای، نارنجک، توپ و ... است. آن را گوش کرده و با دوستانت بازی کنید.