• فارسی
  • English

توضیحات 2048

خانه ها را به جهات مختلف حرکت دهید.
زمانی که دو خانه با عدد یکسان را لمس کنید، آنها با یکدیگر ترکیب خواهند شد.
زمانی که عدد 2048 به دست آمد، بازیکن برنده خواهد شد.