• فارسی
  • English

توضیحات ماشین تولید کودک

یک افسانه زیبا وجود دارد که خدا یک کارخانه تولید نوزاد دارد و هر کودک در کارخانه جادویی آن ایجاد شده است. کودک ایجاد شده توسط طوفان فرستاده خواهد شد تا هزاران کیلومتر به دست پدر و مادرها پرواز کند. می توانید طوفان را تغذیه کنید و اجازه دهید آن کودک را به والدینش ارسال کند. اجازه دهید کودک برای شادی، امید یک خانواده شاد ذاشته باشد.

امکانات بازی Baby Production Machine - ماشین تولید کودک:
  • ایجاد کودک در کارخانه تولید نوزاد
  • خوراک و تزئین طوفان
  • اجازه دهید طوفان پرواز خود را برای فرستادن کودک به والدین انجام دهد
  • مراقب نوزاد باشید
  • لباس برای نوزاد