• فارسی
  • English

توضیحات مسابقه ترافیکی

در ترافیک رانندگی کنید و برای باز کردن اتومبیل های جدید سکه ها را جمع آوری کنید.
از بازی رنگارنگ مسابقه ای با کنترل های صاف لذت ببرید.

امکانات بازی Blocky Traffic Racer - مسابقه ترافیکی:
  • گرافیک سه بعدی کاذتونی
  • جاده های مختلف
  • انواع اتومبیل ها را انتخاب کنید