• فارسی
  • English

توضیحات جزیره عشق

به جزیره عشق خوش آمدید. به عنوان یکی از دختران بازی زندگی و عشق را تجربه کنید. انتخابهایی که انجام می دهید، داستان را مشخص می کند.
شما ظاهر خود را انتخاب می کنید، چالش های پیچیده ای را بازی می کنید، به آن پیوند می خورید و شریک زندگی خود را با تنش انتخاب می کنید.
برای گرم ترین تابستان زندگی خود آماده شوید.