• فارسی
  • English

توضیحات مبارزه دو نفره

بازی دو نفره ساده ای که می توانید آن را با دوستان خود به اشتراک بگذارید. بازی سرعت و عکس العمل شما را مورد آزمایش قرار خواهد داد.
انگشت خود را بر روی تخم مرغ قرار دهید و لحظه ای که سیگنال تابش را دیدید، آن را بردارید. هر چقدر سریعتر عمل کنید، به نتیجه بهتری خواهید رسید. تنها با یک انگشت خود، وارد رقابت با سایرین شوید.