• فارسی
  • English

توضیحات اتوبوس مدرسه 2017

اگر از طرفداران واقعی رانندگی با اتوبوس هستید، این شبیه ساز مدرن برای همه کسانی که به اتوبوس علاقه دارند ساخته شده است.
سعی کنید با اتوبوس مدرسه صبح زود به عنوان راننده اتوبوس مدرسه بچه ها را به مدرسه برسانید. در این بازی شبیه ساز اتوبوس مدرسه معمولا بچه ها را به مدرسه انتقال می دهید و آنها به خانه برمی گردانید.
مسیرها در شهرهای مدرن می توانند بسیار خطرناک باشند، در مورد ایمنی کودکان مراقب باشید.