• فارسی
  • English

توضیحات راننده کامیون جاده خاکی

راننده کامیون جاده خاکی، با امکان بازی به صورت چند نفره و شرکت در رقابت ها.
راندن کامیون و حمل محموله های مختلف در جاده های بیرون شهری.
راندن وانت های بزرگ و کامیون های قوی و حمل بارهای متفاوت در جاده های طبیعت زیبا.
کنترل فرمان خودرو با استفاده از کج و راست کردن موبایل، میسر است.