• فارسی
  • English

توضیحات سبد بسکتبال

این بار شما قلاب سبد را کنترل می کنید تا تمام توپ ها را بگیرد و از بهترین بازی بسکتبال لذت ببرید.