• فارسی
  • English

توضیحات خطای دید - افکت حرکت اجسام

به تصاویر نمایش داده شده در نرم افزار نگاه کرده و خطای دید خود را ببینید!!! به دلیل ساختار هر تصویر، چشم شما به اشتباه آنها را در حال حرکت خواهد دید، در صورتی که تمامی آنها کاملا ثابت هستند!
برای مشاهده چرخش یا حرکت در تصاویر، موبایل خود را در فاصله 25 سانتی متری قرار داده و به مدت 30 ثانیه به آنها بنگرید.