• فارسی
  • English

توضیحات زامبی - پاکسازی و دفاع

در کتاب مکاشفات یوحنا آمده است، زمانی می رسد که خیابان ها پر از مردگان متحرک می شوند و هیچ مکانی امن نیست.
به منظور زنده ماندن نیاز به ایجاد سرپناه دارید.
  • زنده ماندن در برابر انبوهی از زامبی ها
  • استفاده از سلاح های خود برای کشتن زامبی
  • لمس صفحه نمایش برای هدف گیری
  • برای دفاع از منطقه بازماندگان، با دقت و سرعت شلیک کنید.
  • وجود سلاح های مختلف
  • انواع مختلفی زامبی ها
  • افزایش تدریجی جمعیت زامبی ها