• فارسی
  • English

توضیحات ماجراهای جنگل

لیون شیطانی، پرنسس را زندانی کرده است. شما باید به مَت کمک کنید تا شاهزاده خانم را نجات دهد.
در برابر موجوداتی که لیون فرستاده، مقاومت کنید و به او درس خوبی دهید!