• فارسی
  • English

توضیحات دوران پادشاهان

جنگ به قهرمانان نیاز دارد!
جمع آوری جنگجوهای بی شمار و استخدام قهرمانان بزرگ برای هدایت آنان برای ساخت یک امپراطوری عظیم با تکیه و اعتماد به آنها.

ویژگی های بازی دوران پادشاهان:
  • تولید و پیشرفت
  • اتحاد با دوستان و توطئه برای بازیکنان در سراسر دنیا
  • سبک های مختلف بازی
  • استخدام و آموزش قهرمانان، مدیریت شهر های خود، فرمانروایی ارتش خود. افزایش مهارت های رزمی و مدیریتی