• فارسی
  • English

توضیحات منطقه جنگی - جهان رقبا

جنگ در منطقه، متحد شدن با دوستان خود، مبارزه برای قلمرو، بررسی گزینه های استراتژیک و دیپلماتیک و تجربه هیجان انگیز نبرد و اتحاد.

امکانات بازی War Zone: World of Rivals - منطقه جنگی - جهان رقبا:
  • مبارزه برای هر اینچ از زمین و گسترش قلمرو تیم خود
  • غارت دشمن و سرقت منابع آنان
  • جمع آوری اطلاعات در مورد دشمنان خود برای تسلط بر آنها
  • ایجاد روابط دیپلماتیک با بازیکنان دیگر
  • نگاهی به اسلحه ها در جنگ آخرالزمان در سال 2020