• فارسی
  • English

توضیحات راننده تپه

راندن تمام وسایل نقلیه باری بزرگ در تپه ها.
آیا قادر به هدایت خودروهای سنگین در تپه ها هستید؟
دقت در هنگام رانندن این وسایل نقلیه بزرگ بسیار مهم است، مهارت های رانندگی خود در تپه ها را با این وسایل نقلیه بزرگ نشان دهید. این بازی بسیار سرگرم کننده است.

از رانندگی با خودروهای شاسی بلند دو دیفرانسیل، کامیون های باری یا تراکتور مزرعه لذت ببرید و محموله مورد نظر را از مسیرهای سرسبز انتقال داده و به مقصد برسانید.