• فارسی
  • English

توضیحات کامیون اسکانیا

از رانندگی با مدل واقعی اسکانیا در آزادراه های طولانی لذت ببرید. کنترل خودرو و لذت بردن از سیستم ترمز طبیعی.
ABS، TC برای کنترل راحت تر و وجود سیستم ESP.
  • صدای بوق هوایی واقعی
  • کنترل عالی
  • نقشه بزرگ بزرگراه
  • سیستم ABS ،ESP