• فارسی
  • English

توضیحات پنکیک

پنکیک پرتاب کنید
پنکیک بگیرید
پنکیک پرتاب کنید
پنکیک بگیرید
این تنها کاری است که باید در این بازی انجام دهید.