• فارسی
  • English

توضیحات تنکیو

توپ رول را از طریق یک جهان سه بعدی برای رسیدن به هدف حرکت دهید.