• فارسی
  • English

توضیحات پو

آیا دوست دارید از یک حیوان خانگی بیگانه مراقبت کنید؟! به او غذا دهید، تمزیش کنید، با او بازی کنید و رشد کردن او را در طی گذراندن مراحل مختلف ببینید. چطور می‎خواهید پو خود را سفارشی کنید؟

ویژگی های بازی پو:
  • غذا دادن و مراقبت از پو و مشاهده رشد کردن آن
  • بازی در اتاق بازی و جمع آوری سکه
  • آزمایش با معجون سازی در آزمایشگاه
  • سفارشی کردن ظاهر پو
  • امتحان کردن انواع لباس، کلاه و عینک
  • سفارشی کردن اتاق پو