• فارسی
  • English

توضیحات اسرار پری دریایی 12 - داستان عشق

اریک پسر دبیرستانی پرسید؟ میا پری دریایی برای پیک نیک بیرون می آید؟ قبل از تاریخ بیرون رفتن خود را آرایش کنید. وای نه، ​​کیم شما را دنبال می کند مراقب باشید، خدا می داند چه خواهد کرد؟
مواظب باش میا دوباره به آب وارد شد. آه خدای من، او توسط تور گرفتار شد.

امکانات بازی Secrets12 - Heartbreak Love Story اسرار پری دریایی 12 - داستان عشق:
  • کیم از پری دریایی خواستار پاسخ در کتابخانه بود
  • یک کتاب وجود دارد که اسرار یک شاهزاده خانم پری دریایی را نشان می دهد
  • کیم در حال برنامه ریزی برای پیدا کردن یک فرصت برای اذیت پری دریایی میا است
  • میا دوباره به آب رفت
  • قبل از رفتن به پیک نیک آرایش کنید
  • او یک هدیه ویژه را به شما داد
  • چراغ های رمانتیک، موسیقی زیبا حتی شمع
  • داستان مرموز و رمانتیک پری دریایی