• فارسی
  • English

توضیحات یافتن اشکال مشابه

بازی حافظه که در آن باید جفت تصاویر یک شکل را بیابید.
با انتخاب یک سلول، تصویر آن نمایش داده می شود و شما باید سلول دیگری را که فکر می کنید جفت آن است را فعال کنید.
با تطبیق دادن تمامی اشکال، مرحله به پایان خواهد رسید.