• فارسی
  • English

توضیحات موشک

هدایت هواپیما برای جمع آوری ستاره و جلوگیری از برخورد با موشک ها.
  • کنترل هواپیما با جوی استیک، کل صفحه نمایش یا کلیدهای چپ و راست
  • جمع آوری امتیازات برای باز کردن هواپیماهای جدید
  • مُد بازی نرمال و سریع
  • استفاده از محافظ ها و قدرت دهنده ها
  • رقابت با سایرین در جدول رده بندی جهانی امتیازات