• فارسی
  • English

توضیحات حرکت توپ

بازی دو بعدی حرکت توپ با تکان دادن موبایل یا تبلت خود.
توپ را به چپ و راست حرکت داده و به مقصد مورد نظر برسانید، در طور مسیر موانع در مقابل شما خواهند ایستاد!