• فارسی
  • English

توضیحات محاسبه گر

عمگرهای ماشین حساب ساده و پیشرفته در یک اپلیکیشن ساده و زیبا.
انجام جمع، تفریق و ضرب و تقسیم در محیطی کاملا واضح.
انجام عملیات های پیشرفته ماننده لوگاریتم، توان و ...