• فارسی
  • English

توضیحات ساعت

ترکیبی از همه از قابلیت های مورد نیاز شما از یک ساعت.

  • تنظیم هشدار، اضافه کردن تایمر، کرونومتر
  • پیگیری زمان در سراسر جهان با استفاده از ساعت جهانی
  • ساده و سبک
  • زیبا با رنگ‎بندی‎های مناسب