• فارسی

توضیحات زائر

فاصله خود تا مکان مورد نظر را مشاهده کرده و زمان رسیدنتان را تخمین بزنید.
به اماکن جستجو شده امتیاز داده و نظر دیگر زائران را در خصوص آن اماکن مشاهده کنید.
همه اماکن اطراف خود را با یک کلیک مشاهده کرده و مسیریابی کنید.
اپلیکیشن زائر همراه همه زائرین و علاقمندان سفرهای زیارتی است.