• فارسی

توضیحات محاسبه گر ابجد

محاسبه گر ابجد
برنامه ای برای محاسبه ابجد حروف.
با این برنامه می توانید عدد ابجد اسم خودتون یه هر واژه دیگری رو بدست بیاورید.
این برنامه ابجد حروف را به روش ابجد کبیر و ابجد صغیر محاسبه می کند.
لازم به توضیح است که حروف پ، ژ، چ و گ در این برنامه نادیده گرفته و محاسبه نمی شود.