• فارسی
  • English

توضیحات لوله - معمای ذهنی

لوله ها را طوری به یکدیگر متصل کنید که با باز کردن فلکه، آب مسیر درست را طی کرده و به مقصد تعیین شده برسد. فلکه های مختلف دارای رنگ های متفاوتی هستند، برای برنده شدن، باید ابتدا و انتهای لوله، همرنگ باشند.

در آخر آب از مسیر متصل شده به سمت مقصد خود، شناور خواهد شد. بازی دارای مراحل فراوان با سطوح دشواری مختلف است. با حل کردن مراحل و اتصال درست لوله ها، قدرت ذهن خود را افزایش دهید.

The description of Pipe - logic puzzles

Water pipe - logic puzzles. Where's my water? asks the plumber. like the plumber game, the purpose is to connect the pipes. like a plumber you need to connect the pipes to the right colors so the water will flow. the plumber need to close all the water exits with the pipes. there are many levels, from easy levels to difficult levels. solving several pipes colors in one level. this is a great logic puzzles game to increase your IQ and thinking abilities. we have other logic puzzles games, so check them out.