• فارسی
  • English

توضیحات نجات دختر پانک

برخی از مزاحم ها او را ربوده و در مکانی بسیار دور از زادگاه قفل کرده اند. شما با استفاده از تکنیک انتقال ذهن به طور تصادفی در ذهن او قرار دارید. وقت آن رسیده است که از درخشش آن دختر پیشی بگیرید و با یافتن سرنخ، او را فرار دهید. موفق باشید.

The description of Punk Girl Rescue

Some pricks have kidnapped her and locked her in a well far away from the hometown. You are somehow into her mind using the mind-transfer technique by accident. It's time for you to outrun that girl's brilliance. Checkout for clues, solve the puzzles you encounter and make her escape ASAP. Good luck.

برنامه های دیگر توسعه دهنده

برنامه های مشابه‎

توصیه دیگران

بازی ماجراجویی جدید   بیشتر»