• فارسی
  • English

توضیحات سودوکو گالری

سودوکو یک بازی ذهنی برای تقویت هوش.
در سودوکو باید اعداد را به گونه در خانه های جدول قرار دهید که در ردیف و ستون مربوطه، هیچ عدد مشابه دیگری وجود نداشته باشد.

ویژگی های بازی Sudoku Gallery - سودوکو گالری:
  • امکان بازگرداندن عدد
  • امکان نُت گذاری
  • چهار سطح دشواری مختلف
  • امکان بررسی خودکار مشکل
  • امکان ذخیره و بازیابی بازی

The description of Sudoku Gallery

- Sudoku is the great logic game, brain training Sudoku!
- The best brain developing game for the children's intelligence improvement!
- Sudoku the best of logic puzzle that you can enjoy everyday.
- Sudoku Gallery consist of different difficulties so even the beginners can easily enjoy the game.
- Try to collect the world's masterpieces with Sudoku gallery.
*Sudoku rules*
- Sudoku is composed of 9x9 grid.
- There are some given numbers when the game starts, and they cannot be changed.
- The purpose of the game is to fill in the empty spaces according to the regulations based on the given numbers.
1. Numbers 1~9 will be used single time in 9 horizontal spaces.
2. Numbers 1~9 will be used single time in 9 vertical spaces.
3. In a small box of 3x3=9 boxes, numbers 1~9 will be used single time.
Features:
- Undo/Redo
- Auto-Fill Notes Option
- Auto-Clear Notes Option
- Four perfectly balanced difficulty levels
- Auto Error-Checking
- Save & continue game