• فارسی
  • English

توضیحات لاک پشت گرسنه

با لاک پشت خود تا جایی که می توانید شنا کنید، به موانع برخورد نکنید، امتیازهای سر راه را از دست ندهید و برای داشتن انرژی و سیر کردن شکم لاک پشت، غذاهای سرراه را بردارید.
تغییرات نسخه 1.33:
اصلاحات جزئی
دانلود بازی: