• فارسی
  • English

توضیحات جرالدین - بازگشت جادوگر

جادوگر شرور برگشته و خشمگین است. جرالدین چاره ای جز رویارویی با آن نخواهد داشت، زیرا چیزی بسیار مهم در خطر خواهد بود. خطرات این بار بسیار بیشتر خواهد بود.
تغییرات نسخه 1.0.28:

نسخه اول

The description of Geraldine and the Return of the Witch

The evil witch has returned, and is furious. Geraldine will have no choice but to face it because something very important will be at stake. The dangers this time will be much greater.