• فارسی
  • English

توضیحات اعداد متقاطع - سنگ معما

اگر از سبک بازی های فکری خوشتان می آید، عاشق این بازی خواهید شد. نحوه بازی شباهت هایی به سودوکو دارد اما نیاز به تفکر بیشتری برای حل آن است.
در هر جدول، اعدادی در بالای هر ستون و کنار هر سطر نوشته شده که نشان دهنده تعداد خانه هایی است که درون آنها باید فعال شوند تا رمز جدول تکمیل شود.

در مراحل ابتدایی بازی بسیار ساده است اما رفته رفته به سختی آن افزوده می شود به طوری که باید چند دقیقه تمرکز کنید تا بتوانید آن را حل نمایید. مراقب باشید اگر به اشتباه خانه ای را فعال کنید، به تله خواهید افتاد.
تغییرات نسخه 4.8.5:
رفع اشکال و بهبودهای مختلف.

The description of Riddle Stones - Cross Numbers

Love logic deduction games and number puzzles like sudoku and minesweeper?
Riddle Stones is a game of logic that will train your brain: like crosswords but with squares and numbers. The game is based on the asian riddles known as picross, griddler and nonogram. It’s a real mind challenge wrapped in a fun experience where you need to think and use your brains to succeed.
To decipher our puzzle grids, you will use numbers indicating which squares to activate in each grid based on simple rules. Each number tells you where to add squares in a row or a column. You can compare it to sudoku or crosswords with more fun brain training. You will learn easily, progress rapidly and quickly get addicted! It will blow you mind!
Riddle Stones offers a fascinating cross-over between crosswords, sudoku, minesweeper and other puzzles based on numbers where you cross the hints to find which squares to activate. But be careful and think right, if you tap the wrong square, you will trigger a trap!
Fans of picross, nonogram, griddler, paint by numbers rejoice and enjoy Riddle Stones...
Solve grid cross-puzzles by logic & deduction! PLAY NOW!
Also available on Facebook.
Riddle Stones is completely free to play, but some in-game items such as extra lives require payment.