• فارسی
  • English

توضیحات فرار از امپراتوری

فکر میکنی میتوانی از رم فرار کنی؟
این بازی فرار از امپراطوری با شکوه روم است. ماموریت شما در این بازی فرار از اتاق های فوق العاده برای حل هر فصل می باشد. فرار با شایستگی خود با برداشتن قفل ها، شکستن کدها و حل وضعیت های مختلف حقه انجام دهید.  آیا می توانید مدیریت کنید؟ آیا میتوانی فرار کنید؟

ویژگی های بازی Empire Escape - فرار از امپراتوری:
  • 100 اتمسفر B.C
  • مکان های معتبر رومی
  • پازل قدیمی عتیقه

The description of Empire Escape

Hey there, Roman!

Do you think you can escape from Rome?

This escape game takes you back in time to the glorious Roman Empire! But your mission in this majestic room escape game isn't to settle, your mission it to escape! Prove your competence in picking locks, breaking codes and resolving different tricky situation in order to escape all the rooms the game has to offer! Can you handle it? Can you escape?

Game features:
↗ 100 B.C atmosphere
↗ Authentic Roman locations
↗ Genuine antiquity puzzle
↗ Empire Escape!

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی پازل جدید بیشتر»