• فارسی
  • English

توضیحات فروشگاه عروسی - لباس عروسی

به دختران در فروشگاه عروس کمک کنید! شما در این فروشگاه بسیار مشغول خواهید بود. همه دختران لباس عروس عالی می خواهند.
در این بازی به مشتریان برای انتخاب لباس درست و مناسب کمک کرده و پول را از آنها بگیرید. همه کسانی که به بوتیک شما آماده اند، برای کارهای خود برنامه ریزی دارند و می خواهند با گذاشتن زمان کافی برای خرید، بهترین را انتخاب کنند. در سر موقع، به همه رسیدگی کنید که در غیر این صورت عصبانی خواهند شد.
برخی دختران لباس توردار می خواهند و برخی لباس ساده؛ این مهمانی آنهاست و انتخاب نیز با خودشان است.

ویژگی های بازی Wedding Shop - Wedding Dresses - فروشگاه عروسی - لباس عروسی:
  • تم صورتی بازی عروسی
  • بازی مدیریتی با مراحل فراوان
  • کمک به برنامه ریزی ازدواج
  • کمک به دختران برای یافتن کاملترین لباس
  • ساعت ها سرگرمی
  • بازی ساده برای کودکان
دانلود بازی: