• فارسی
  • English

توضیحات بازی پدربزرگ مادربزرگ قسمت 4

برای جلوگیری از فرار زندانی از خانه دوباره برگشتی. در قسمت جدید می توانید مادربزرگ، پدربزرگ یا نوه را انتخاب کنید. هر کس روش خود را برای مبارزه دارد. زندانی ترفندهای جدیدی یاد گرفته است و می تواند به روش های دیگری از خانه مادربزرگ فرار کند. مکان جدید، چالش های جدید. دوباره انتخاب کنید و اجازه ندهید زندانی از خانه فرار کند.
تغییرات نسخه 1.0:
رهایی

The description of Play for Granny part 4 Grandpa

You returned again to prevent the prisoner from escaping from the house. In the new part, you can choose a Granny, Grandpa or Granddaughter. Everyone has their own way of fighting. The prisoner has learned new tricks and can escape the Granny's house in other ways. New location, new challenges. Make your choice again and don't let the prisoner escape from the house.