• فارسی
  • English

توضیحات سیاه چال کرونیکل

تبدیل به قهرمان نهایی با استفاده از سلاح های مختلف شمشیر دو، شمشیر بلند، تپانچه، تفنگ ساچمهای، تیر و ستارگان شوید.
با استخدام و سازماندهی مزدوران قوی ترین اتحاد را ایجاد کنید.
با ارتقا مهارت ها و ایجاد یک جنگجو متمرکز یک شخصیت ترکیبی بسازید.
زندان ها را کاوش کرده و ببنید چقد میتوانید زنده یمانید.
تغییرات نسخه 3.11:
مشکل برطرف شد

The description of Dungeon Chronicle

Travel through unlimited floors of increasingly difficult enemies while collecting vast amounts of unique loot!

Become the ultimate hero using various weapons (Dual Swords, Long sword, Pistol, Shotgun, Wand and Staff)
Hire and organize mercenaries to create the strongest party.
Upgrade skills and create a melee focused warrior or mix and match and create a hybrid character of your making!

Explore the dungeon. And survive. How far can you go ?!

مشابه ها‎

توصیه دیگران

بازی نقش آفرینی جدید بیشتر»