• فارسی
  • English

توضیحات شکلک در مقابل ترفند - مبارزه با جنون موسیقی

این یک بازی خنده دار برای طرفداران ترفند است. تمام تلاش خود را بکنید تا روی پیکان زمانی که دقیقاً مطابقت دارند ضربه بزنید. موسیقی را احساس کنید و ضربات راک کنید.

The description of FNF Vs Tricky & Emoji - madness music combat

This game is a funny game for Tricky Fans. On Friday night, Pls, Spend your spare time playing with Tricky and Crying Cursed Emoji to find out that is a madness funkin combat or sadness music battle. So, how to play?
Try your best to tap the arrow when they exactly match. Feel FNF music and rock the beat. Dance with cg5 and Funkin rhythm! Match notes to have the highest score points. Beat all mods, specially Tricky!
Have fun! And enjoy this madness music combat!
Ugh? Don’t forget!
This game no need wifi, play offline.
Always update new mods, new features, and new characters (like Garcello, Shaggy, Whitty, Bob, Agoti, Tankman, Kapi,...) weekly!