• فارسی
  • English

توضیحات چند جعبه ماسه ای

چند جعبه ماسه ای یک بازی بزرگ شخص ثالث با فیزیک خوب، با ساخته پیشرفته است و به بازیکنان امکان می دهد تا اشیاء و شخصیت های بازی را دستکاری کنند. با دوستان در حالت چند نفره بازی کنید، با اتصال اشیاء با یکدیگر، ساختمانهای مختلف بسازید. انواع سلاح موجود است. این بازی در دست ساخت است و بهترین بازی می باشد که در آن آزادی عمل در دسترس شما قرار دارد.

امکانات بازی Multi Sandbox - چند جعبه ماسه ای:
  • ذخیره عملکرد
  • مکانیک ساختمان
  • چند نفره
  • جهان آزاد
  • 9 نقشه
  • 5 کاراکتر
  • 10وسیله نقلیه (زمین و هوا)
  • 40 مورد
  • 15 سلاح کامو
تغییرات نسخه 10.5:
تبلیغ بنر ثابت گاهی اوقات اندازه دکمه های پوشش را تغییر می دهد
-رفع خرابی هنگام راه اندازی برای دستگاه های اندروید 11.
آگهی حذف مرگ بازیکن

The description of Multi Sandbox

Multi Sandbox is a huge third-person sandbox with good physics, advanced constructor, allowing players to manipulate game objects and characters. Play along with friends in multiplayer mode, build different buildings by connecting objects with each other. A variety of weapons is present. The game is under development. Sandbox is the best game where freedom of action is available to you.

Multi Sandbox - это огромная песочница от третьего лица с хорошей физикой, продвинутым конструктором, позволяющая игрокам манипулировать игровыми объектами и персонажами. Играйте вместе с друзьями в многопользовательском режиме, строите разные здания, соединяя объекты друг с другом. Разнообразие оружия присутствует. Игра находится в стадии разработки. Песочница - лучшая игра, где вам доступна свобода действий.

Features:
- Save function
- Building mechanic
- Multiplayer
- Free world
- 9 Maps
- 5 characters
- 10+ vehicles (land and air)
- 40+ items
- 15+ weapon camos

مشابه ها‎

توصیه دیگران

بازی شبیه سازی جدید بیشتر»