• فارسی
  • English

توضیحات مسابقه درگ - بازی اتومبیل رانی

دنده را در زمان مناسب تغییر دهید تا حریف خود شکست دهید. تعویض به موقع دنده هنر رانندگان ماهر برای تبدیل شدن به قهرمان مسابقه اتومبیل رانی درگ است. همه چیز در مورد سرعت، قدرت و مهارت است.

هرچه جلوتر بروید، زمین چالش برانگیزتر می شود و باید با دقت بیشتری تکنیک تعویض دنده خود را مدیریت کنید.

امکانات بازی Drag Race 3D - Car Racing Game - مسابقه درگ - بازی اتومبیل رانی:
  • مجموعه عظیمی از ماشین ها
  • سرعت ماشین خود را سریعتر از دیگر اتومبیلرانی درگ کنید تا برنده شوید
  • سرعت ماشین و سطح گیربکس خود را ارتقا دهید تا مسابقات خیابانی بهتر در هر سطح انجام دهید
  • دنده را در زمان مناسب تعویض کنید در غیر این صورت موتور ماشین شما منفجر می شود
  • رابط کاربری آسان و در عین حال چالش برانگیز است

The description of Drag Race 3D - Car Racing Game

Shift the gear at right time & beat your opponent in Drag Race 3D - Car Racing Game! Gear shifting is an art to become the Drag Car Racing champion! Drag Race is not your typical 3D Car game. It’s all about speed, power, and skill.

The further you get, the more challenging the terrain becomes and the more carefully you have to manage your gear shifting technique.

FEATURES
* Huge collection of cars in drag racing game.
* Speed up your car faster than other Drag Car Racers to win.
* Upgrade your car speed and gearbox level to beat better street racers in each level.
* Shift the gear at right time otherwise your car engine will be explode!
* Finish race as fast as possible so you can earn extra amount of coins.

HIGHLIGHTS
◉ Fast cars in Street Car Racing game.
◉ Easy gear shifting control.
◉ Easy interface yet challenging Drag Car Race 3D game-play.
◉ Offline Drag Racing game.
◉ Single Player.

Collection of Dream Cars:
More than 50+ cars are available in the racing game. Play really well in car drag racing game and defeat other racers to unlock most popular cars.

Nitro & Turbo Engine:
Use nitro to boost your speed in order to defeat your opponents. Use nitro when you are facing problem in winning drag races.

EliteGaming makes standard games and offer uniqueness in each game. We are offering Drag Race 3D game. It is drag car racing game with attractive graphics and interface.
Try Drag Race 3D - Car Racing Game and you will enjoy. I guarantee you will not regret by installing this Car Racing game.

مشابه ها‎

توصیه دیگران

بازی رقابت و سرعت جدید بیشتر»