• فارسی
  • English

توضیحات اسب سواری با دوستان

به دنیای آنلاین اسب خوش آمدید.در بازی می توانید شخصیت و اسب زیبای خود را سفارشی کنید،خود را اثبات و در مسابقات قهرمانی نشان دهید.

یک شهر کوچک قرون وسطی گسترده با دشت باز ایده آل و پر از حیوانات بزرگ و کوچک است. این بهشت آرام با شور و شوق برای اسب ها ساخته شده است.
با دوستان خود از سواری لذت ببرید و ماجراهای مزرعه شگفت انگیز خود را کشف کنید.

از سفارشی سازی بی پایان اسب های خود برای در افتتاح مسابقات پرش لذت ببرید. پیوند جادویی با اسب وحشی ایجاد کنید، و از آنها مراقبت کنید.
تغییرات نسخه 1090:
- احساسات قابل تعامل جدید اضافه شده است! از آنها استفاده کنید و دوستان شما می توانند به آن بپیوندند!
- معرفی آملیا و ابیگیل، دوقلوهای غربی
- کارهای روزانه را برای دوقلوها انجام دهید تا احساسات قابل تعامل را به دست آورید
- بهبود استفاده از حافظه
- رفع اشکال
- بازی جدید ماجراجویی فرار از زندان! کامل برای باز کردن بلو استیل!

The description of Horse Riding Tales - Ride With Friends

THE MULTIPLAYER HORSE RIDING GAME OF YOUR DREAMS.

Begin your journey from lowly stable hand to dressage super star! Join our horse loving online world where you can customise your character, tame beautiful horses, bring them to your stable and train them for challenging show jumping championships.

WELCOME TO MEADOWCROFT

A small, centuries old town surrounded by rolling fields and vast, open plains. Sleepy. Rustic. Idyllic. Full of animals big and small. A paradise of peace and tranquillity. A town with a passion for horses that’s as old as the foundations it was built on. Home to Layla, lowly stable hand. A girl who, though surrounded by horses each and every day, has never yet sat astride one, but all that is about to change!

RIDE WITH YOUR FRIENDS

Ride your horse as a girl with all your friends as you set out on adventures to explore the outskirts of your farm and beyond in glorious 3D!

ENDLESS CUSTOMISATION

Create an amazing look for you and your horse as you compete for glory in the Meadowcroft Show Jumping Competitions. From helmets and jodhpurs for you - and saddles, leg wraps and masks for your horse, there are thousands of looks you can create.

TAME BEAUTIFUL HORSES

Create a magical bond with wild horses such as the Mustang, Dapple Grey and Appaloosa as you tame and care for them, preparing the stallion to be ridden as you set out on your quest.

A MYSTERY TO SOLVE

Uncover the mystery of the fabled fantasy sky riders - mystical Pegasus and Unicorn horses who once roamed free in the haven above the clouds.

JOIN THE SHOW JUMPING & DRESSAGE ACADEMY

You may be invited to join the prestigious Meadowcroft riding academy, a school that’s seen countless thousands of equestrians pass through its gates and over its grasslands. Compete against other students in equestrian competitions as you uncover the mystery of the sky riders.

CRAFT ITEMS

Explore the world and mine resources to create beautiful accessories for your horse such as saddles, bridles, blankets and more!

CARE FOR YOUR HORSE

Complete horse care quests by crafting hay, horseshoes and other items for your horse to keep her in high spirits. The happier your animal, the better it will jump in equestrian events.

More than just a simulator, this game takes mobile equestrian games to a new level! Foxie Ventures would like to welcome you to the Horse Riding Tales family! We will be adding lots of new content, from a Shetland pony to more fantasy pegasus & unicorn horses to challenging breeding quests. Kick off your interactive adventure and download free today!

Horse Riding Tales is completely free to play but some optional in-game items may require payment.

You must read and accept our Privacy Notice and Terms & Conditions before downloading this app.

Privacy Notice: https://www.foxieventures.com/privacy
Terms & Conditions: https://www.foxieventures.com/terms

Follow us on social media:

Website: www.foxieventures.com/
Instagram: www.instagram.com/foxieventures
Facebook: www.facebook.com/FoxieVentures
Twitter: www.twitter.com/ FoxieVentures
YouTube: www.youtube.com/ FoxieVentures

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده

توصیه دیگران

بازی تفننی جدید بیشتر»