• فارسی
  • English

توضیحات پایین سوراخ

راحت ترین راه حرکت با بالن و موشک است! درست؟

The description of Down the Hole!

The easiest way to move is with balloons and rockets! Right?