• فارسی
  • English

توضیحات رانندگی با موتورهای سه بعدی هند

با مشهورترین موتورهای جهان در جاده های چالش برانگیز رانندگی کنید که تمام مهارت های شما به عنوان یک راننده را آزمایش می کند.

کدهای تقلب تلفن همراه:
ماشین - 2222
جدید - 1190
دوک - 4215
KTM - 1210
پولسار - 1211
فوق العاده پرش - 1215
شکست ناپذیری - 9129
حرکت آهسته - 7112
تغییرات نسخه 34:
رفع اشکال

The description of Indian Bikes Driving 3D

Drive the most famous Bikes and the world through challenging roads that will test all your skills as a driver

Cellphone cheat codes:
Car - 2222
New KTM - 1190
Duke - 4215
KTM - 1210
Pulsar - 1211
Super jump - 1215
Invincibility - 9129
Skyfall - 1120
Slow motion - 1112
Moon gravity - 7112

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده

توصیه دیگران

بازی شبیه سازی جدید بیشتر»